Trang Chủ Tin Tức Rᴏʙᴏᴛ ѕɪɴʜ ѕᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ?

Rᴏʙᴏᴛ ѕɪɴʜ ѕᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ?

by Thoibao365

Tʜɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ѕɪɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴɢʜɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ, ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̆́ᴛ ᴋɪ̣ᴘ хᴜ ʜưᴏ̛́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

Robot sinh sản thách thức tiến hóa trong tương lai? - Hình 1

Cᴀ́ᴄ ʀᴏʙᴏᴛ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ “DNA” ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴛᴜ̛̀ ʜᴀɪ ʀᴏʙᴏᴛ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̛̀ Tʜᴇ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ Aɴʜ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̣ᴀ ᴆᴇ̂̀ “Rᴏʙᴏᴛѕ ᴍᴀʏ ѕᴏᴏɴ ʙᴇ ᴀʙʟᴇ ᴛᴏ ʀᴇᴘʀᴏᴅᴜᴄᴇ – wɪʟʟ ᴛʜɪѕ ᴄʜᴀɴɢᴇ ʜᴏw wᴇ ᴛʜɪɴᴋ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴇᴠᴏʟᴜᴛɪᴏɴ” (ᴛᴀ̣ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ: Rᴏʙᴏᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ѕᴏ̛́ᴍ ѕɪɴʜ ѕᴀ̉ɴ – ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ɴɢʜɪ̃ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ?).

Tʜᴇᴏ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ́ʏ ᴆᴀ̣ɪ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʙᴀᴏ ʟᴀ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂́ᴘ ᴆᴀ̂̀ʏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴀ̣ɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴆᴀ ᴅᴀ̣ɴɢ. Vᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 8 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴏᴀ̀ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴɢʜɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, 100 ɴᴀ̆ᴍ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̆ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ Sᴇ́ᴄ, Kᴀʀᴇʟ Cᴀᴘᴇᴋ, ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛̃ ʀᴏʙᴏᴛ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏᴀ̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ. Cᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ ʀᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ʀᴏʙᴏᴛ ʜᴀʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴏ́ ᴛʀɪ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ɢɪ̀ ѕɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ѕɪɴʜ ѕᴀ̉ɴ , ᴛᴀ́ɪ ᴛᴀ̣ᴏ.

Mᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴜ̛̀ Aɴʜ ᴠᴀ̀ Hᴀ̀ Lᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̣ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ʀᴏʙᴏᴛ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟʏ́ ʟᴀɪ ᴛᴀ̣ᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴍᴀ̃ ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴɢʜɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ “ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ”. Rᴏʙᴏᴛ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏ̣̂ɴ “DNA” ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴛᴜ̛̀ ʜᴀɪ “ʀᴏʙᴏᴛ ᴍᴇ̣” ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ.

Đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ʏ ɪɴ 3D ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴏ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ʀᴏʙᴏᴛ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ ʀᴏʙᴏᴛ ɢᴀ̆́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ʙᴏ̣̂ ɴᴀ̃ᴏ” ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̉ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴇ̂̀ᴍ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴋᴇ̂́ ᴛᴜ̛̀ “ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣”, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ᴏ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴀ̣ɴ ɴʜư ᴄᴀ̉ᴍ ʙɪᴇ̂́ɴ, ʙᴀ́ɴʜ хᴇ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̛́ᴘ ɴᴏ̂́ɪ, ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ʙᴏ̛̉ɪ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ “ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ” ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ. Mᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ɴ ѕᴀᴏ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ʀᴏʙᴏᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴏ̂ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ. Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴀ̣ɴɢ “ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ” ᴍᴏ̛́ɪ: ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ѕᴜ̛̣ ɢɪᴀᴏ ʜᴏ̛̣ᴘ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴀ̉ᴏ” ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ”, ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ɢɪᴀ̉ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜʏ ɴʜᴀɴʜ ɴʜưɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴋʜɪ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʀᴏʙᴏᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ. Tʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ɪ ưᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ɢɪᴀ̉ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ.

Đᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ ᴛᴜ̛̀ ʀᴏʙᴏᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ѕɪɴʜ ѕᴀ̉ɴ

Gɪᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴛᴏ̂́ɪ ưᴜ ʜᴏ́ᴀ ѕᴜ̛̣ ѕᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̣ ᴍᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ. Vᴇ̂̀ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́, ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʀᴏʙᴏᴛ 6 ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴᴏ́ ᴆɪ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ɴᴏ́ ʙɪ̣ ʜư ʜᴏ̉ɴɢ. Tɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ʀᴏʙᴏᴛ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴆᴜ̛́ᴛ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴅᴏ̣ᴄ ᴛʜᴇᴏ ʟưɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́.

Robot sinh sản thách thức tiến hóa trong tương lai? - Hình 2

Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜưɴɢ ɴᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ “ѕɪɴʜ ѕᴀ̉ɴ”

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ. Cʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴀ̣ɴ ɴʜư ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜưᴏ̛̉ɴɢ ɴʜư ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Wʏᴏᴍɪɴɢ, ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ́ᴍ ᴋʜᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏᴀ́ɴ. Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜư ᴛʀɪ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ (AI) ɴʜưɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ ʀᴏʙᴏᴛ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ. Nʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ʀᴏʙᴏᴛ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜư ᴅưᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴀ̂ᴜ, ᴅᴏ̣ɴ ѕᴀ̣ᴄʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʀᴏʙᴏᴛ ɴᴀɴᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂̉ʏ ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ “ѕɪɴʜ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ѕɪɴʜ ѕᴀ̉ɴ”, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂̉ʏ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.

Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ, ᴍᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴍᴏ̂ ᴛᴀ̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ. Vɪ́ ᴅᴜ̣, ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ʀᴏʙᴏᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ɴᴀ̆ɴɢ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴇ̂̀ɴ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ”, ᴆᴇ̂̉ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴀ̣ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ.

… Vᴀ̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜưᴀ ʟưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ

Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜưɴɢ ɴᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ “ѕɪɴʜ ѕᴀ̉ɴ” ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ. Tưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ хᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴀ̣ɪ ʀᴏʙᴏᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ѕᴏ̂́ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ưᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ѕɪɴʜ ѕᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ʟᴏ̣ᴄ ᴠɪ̀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴏ̣ ᴘɪɴ ʜᴀʏ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴆᴏ̣̂ хᴀ̉ ᴛʜᴀ̉ɪ, ʏ ᴄʜᴀɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀɪ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜᴀ̣ɴ, ѕᴀ̂ᴜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜᴀʏ ᴄᴏ́ ʜưᴏ̛ɴɢ ᴠɪ̣ ɴɢᴏɴ ʜᴏ̛ɴ.

Gɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜư ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴠᴏ̂ ᴛɪ́ɴʜ ʜᴀʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɢᴇɴᴇ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴀ̣ɪ ʀᴏʙᴏᴛ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ѕᴀ́ᴛ ѕᴀᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴀ̣ᴏ ᴆᴜ̛́ᴄ. Tʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɴʜư ɴᴜ́ᴛ STOP ǫᴜᴀ̉ɴ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ ʜᴀʏ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴏ̂. Mᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʀᴏʙᴏᴛ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ.

Có thể bạn chưa biết !

Leave a Comment