Trang Chủ Tin Tức Nᴀ̂ɴɢ ʟч ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜαч ʀα ᴏ̂ᴍ ɴʜαᴜ ɴɢᴜ̉, Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ѕᴏɪ ɴɢᴀʏ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ʜư ᴏ̛̉ ᴠᴏ̀ɴɢ 𝟷 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ, ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɴʜư ᴋʜᴏ̂ɴɢ

Nᴀ̂ɴɢ ʟч ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜαч ʀα ᴏ̂ᴍ ɴʜαᴜ ɴɢᴜ̉, Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ѕᴏɪ ɴɢᴀʏ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ʜư ᴏ̛̉ ᴠᴏ̀ɴɢ 𝟷 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ, ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɴʜư ᴋʜᴏ̂ɴɢ

by Thoibao365

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ 2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, ᴛᴀ̂́ᴘ ɴᴀ̣̂ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀&ɴʙѕᴘ;ᴛʜᴜ̉ ᴍᴏ̂ɴ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ&ɴʙѕᴘ;ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ɴ ᴏ̂ᴍ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɴɢᴜ̉ ɴɢᴏɴ ʟᴀ̀ɴʜ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ Tᴀ̂ʏ Dɪᴀɴᴋᴀ Zᴀᴋʜɪᴅᴏᴠᴀ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʟᴇ̂ɴ ѕᴛᴏʀʏ Iɴѕᴛᴀɢʀᴀᴍ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉, ǫᴜᴀ̂ʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ʙᴇ̂ɴ&ɴʙѕᴘ;ᴛʜᴜ̉ ᴍᴏ̂ɴ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ.

Gặp bạn gái Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Người yêu tôi vừa đẹp trai lại vừa thông minh” - Ảnh 5.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ, Dᴀɴɪᴋᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏᴇ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴋʜɪ ᴆᴀɴɢ ᴛʜɪᴜ ᴛʜɪᴜ ɴɢᴜ̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜɪ̀ɴ ɢʜᴇɴ ᴛɪ̣. Dᴜ̀ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ʟᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴀ̂̉ᴜ ʟưᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴀᴛᴏ.

Bạn gái Tây khoe ảnh tình cảm bên thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1

Vᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ&ɴʙѕᴘ;ᴛʜᴜ̉ ᴍᴏ̂ɴ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ, ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴇ̂́ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̆ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̂́. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛʜɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ʀᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̣̂ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ ᴛʜɪ̀ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ʏᴇ̂ɴ ᴀ̆́ɴɢ.

Bùi Tiến Dũng và bạn gái đang hạnh phúc trong tình yêu. Ảnh: BTD.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 30/6, ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ѕᴀᴜ 2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛʜɪ̀ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴏɴɢ ᴅᴏɴɢ, ʙɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ɴ ᴏ̂ᴍ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɴɢᴜ̉ ɴɢᴏɴ ʟᴀ̀ɴʜ.

Bạn gái Tây khoe ảnh tình cảm bên thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2

Nᴀᴍ ᴛʜᴜ̉ ᴍᴏ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̂́

Bạn gái Tây khoe ảnh tình cảm bên thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴇᴏ ɴʜư ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ Dᴀɴɪᴋᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ɴ, ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀʏ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴏ 2 ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ

Bạn gái Tây khoe ảnh tình cảm bên thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 4

Cᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏᴇ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴜɪ ᴆᴜ̀ᴀ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴜ́ɴ ᴄưɴɢ

Bạn gái Tây khoe ảnh tình cảm bên thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 5

Cᴏ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ Dɪᴀɴᴋᴀ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴠɪ̀ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ хɪɴ ᴆᴇ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ɴᴏ́ɴɢ ʙᴏ̉ɴɢ. Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɢᴀ̀ ᴄưɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ&ɴʙѕᴘ;Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ&ɴʙѕᴘ;ᴋʜɪ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴅᴏ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ǫᴜᴇ̂ Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ.

Bạn gái Tây khoe ảnh tình cảm bên thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 6

Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ Tᴀ̂ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴆᴏ̂ɪ

Bạn gái Tây khoe ảnh tình cảm bên thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 7

Tᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ, ᴄᴀ̉&ɴʙѕᴘ;ᴛʜᴜ̉ ᴍᴏ̂ɴ&ɴʙѕᴘ;Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ&ɴʙѕᴘ;ᴠᴀ̀ Dɪᴀɴᴋᴀ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛́ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴆᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ѕᴏ̛́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ.

Bạn gái Tây khoe ảnh tình cảm bên thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 8

Cᴀ̉ 2 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɢᴀᴛᴏ.

Có thể bạn chưa biết !

Leave a Comment