Trang Chủ Tin Tức Lᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̉ɴʜ ʙɪ̣ “ᴆᴀ̀ᴏ” ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ꜰᴀɴ ᴘʜɪ̀ ᴄưᴏ̛̀ɪ: Aɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ “ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴀ̂ᴜ”

Lᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̉ɴʜ ʙɪ̣ “ᴆᴀ̀ᴏ” ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ꜰᴀɴ ᴘʜɪ̀ ᴄưᴏ̛̀ɪ: Aɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ “ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴀ̂ᴜ”

by Thoibao365

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ᴆᴀ̀ᴏ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴏʟʟ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ fᴀɴ ᴘʜɪ̀ ᴄưᴏ̛̀ɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ Dᴜʙᴀɪ, ʜᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ&ɴʙѕᴘ;хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ&ɴʙѕᴘ;ᴆᴇ̂̉ хᴏᴀ́ ʙᴏ̛́ᴛ ɴᴏ̂̃ɪ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴀ́ɴ ᴋʜɪ ᴄᴀ̉ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̛̉ 1 ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ 1 ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. Nɢᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̆ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴏ̛̉ Dᴜʙᴀɪ, ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂̉ ᴠᴜ̃ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴠᴇ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ 3 Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ. Nɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ,&ɴʙѕᴘ;Tᴀ̂́ɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ&ɴʙѕᴘ;, Đᴜ̛́ᴄ Hᴜʏ ʜᴀʏ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ –&ɴʙѕᴘ;Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ&ɴʙѕᴘ;(ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ Tʜᴀ́ɪ Lᴀɴ) ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɢɪᴀᴏ ʟưᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂.

Loạt ảnh bị đào lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời trẻ trâu - Ảnh 1.

Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛́ 3, ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̉ ʟᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀᴜ, ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ, ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴠᴜɪ. Đᴏᴀ̀ɴ Vᴀ̆ɴ Hᴀ̣̂ᴜ ʙɪ̣ “ᴆᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂” ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴏ́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̉ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̛ɪ “ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴀ̂ᴜ”.&ɴʙѕᴘ;Hᴀ̀ Đᴜ̛́ᴄ Cʜɪɴʜ&ɴʙѕᴘ;ʙɪ̣ Tɪᴇ̂́ɴ Lɪɴʜ “ɴɢưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴏ̀ɴɢ” ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ 2015, ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ ᴀ́ᴏ PVF, ᴅᴀ́ɴɢ ᴠᴇ̉ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ʏ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏ̛ ɴɢᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ ѕᴀ̂ɴ ʙᴀʏ. Hᴏ̣̂ɪ fᴀɴ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ᴍᴀ̀ ᴋᴇ́ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴅưᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Đᴜ̛́ᴄ Cʜɪɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ: “Tʜᴏ̂ɪ ᴍɪ̀ɴʜ хɪɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ”, Vᴀ̆ɴ Hᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ хɪɴ fᴀɴ “ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴏ̛̉ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆɪ”…

Loạt ảnh bị đào lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời trẻ trâu - Ảnh 2.

Đᴏᴀ̀ɴ Vᴀ̆ɴ Hᴀ̣̂ᴜ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴀ̀ɴ ᴀɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄʜᴏ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴇ̉ CLB Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ (ɴᴀ̆ᴍ 2016). Mᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴅɪ̣ᴘ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴏ́ᴄ “ᴍᴏʜɪᴄᴀɴ” ᴄᴜ̉ᴀ Vᴀ̆ɴ Hᴀ̣̂ᴜ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀ ᴛʀᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̀ᴀ

Loạt ảnh bị "đào" lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời "trẻ trâu" - Ảnh 3.

Ảɴʜ

Loạt ảnh bị "đào" lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời "trẻ trâu" - Ảnh 3.

Ảɴʜ

Loạt ảnh bị "đào" lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời "trẻ trâu" - Ảnh 3.

Ảɴʜ

Loạt ảnh bị "đào" lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời "trẻ trâu" - Ảnh 3.

Tʜᴀ́ɴʜ ᴄᴀ̀ ᴋʜɪ̣ᴀ Vᴀ̆ɴ Tᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴆᴀ̀ᴏ ᴀ̉ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Hᴀ̂̀ᴜ ɴʜư ᴏ̛̉ ᴍᴏ̂̃ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴀ̉ɴʜ Vᴀ̆ɴ Tᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ “ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴀ̂ᴜ”

Loạt ảnh bị đào lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời trẻ trâu - Ảnh 4.

Bᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Qᴜᴇ̂́ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴀ̉ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ Vᴀ̆ɴ Tᴏᴀ̀ɴ ʟᴜ̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ

Loạt ảnh bị đào lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời trẻ trâu - Ảnh 5.

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tɪᴇ̂́ɴ Lɪɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ… ɢᴀ̂̀ʏ

Loạt ảnh bị đào lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời trẻ trâu - Ảnh 6.

Hᴀ̀ Đᴜ̛́ᴄ Cʜɪɴʜ ᴛᴜ̛̣ ᴆᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̃ ᴠᴏ̛́ɪ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ

Loạt ảnh bị đào lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời trẻ trâu - Ảnh 7.

Tᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ᴆᴀ̀ᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̉ɴʜ, Đᴜ̛́ᴄ Hᴜʏ ᴛʀᴏʟʟ Đᴜ̛́ᴄ Cʜɪɴʜ: “Dᴜ̀ɴɢ ᴀᴘᴘ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ”

Loạt ảnh bị đào lại của các tuyển thủ Việt Nam khiến fan phì cười: Ai cũng có một thời trẻ trâu - Ảnh 8.

Hᴀɪ Lᴏɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴆᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇᴛᴛᴇʟ

Có thể bạn chưa biết !

Leave a Comment