Trang Chủ Tin Tức Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ‘Đưᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ’ Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 69 ʙᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ʜᴏ̛ɴ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ‘Đưᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ’ Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 69 ʙᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ʜᴏ̛ɴ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

by Thoibao365

Ở ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 69, ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴆᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ѕᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ʜᴏ̛ɴ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ.

Tʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴍ “Tᴀ̂ʏ Dᴜ Kʏ́” ʙᴀ̉ɴ ɴᴀ̆ᴍ 1986, ᴠᴀɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ Đưᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̆ɴɢ ᴅᴏ ʙᴀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, 2 ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Uᴏ̂ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ Tᴜ̛̀ Tʜɪᴇ̂́ᴜ Hᴏᴀ ѕᴀᴜ 10 ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴘʜɪᴍ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ʀᴜ́ᴛ ʟᴜɪ. Vᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ Dưᴏ̛ɴɢ Kʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴏ́ɴɢ ᴠᴀɪ Đưᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ.

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

Tʜᴇᴏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ ɴɢᴜ̛̃, ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ʙᴀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀɪ Đưᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̆ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴀ̂́ʏ, ᴄʜɪ̉ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠɪɴʜ ʜᴏᴀ ᴘʜᴜ́ ǫᴜʏ́ ʙᴇ̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ʜᴏ̛ɴ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ. Sᴀᴜ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ “Tᴀ̂ʏ Dᴜ Kʏ́”, ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɪ́ᴛ ᴋʜɪ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ.

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

ᴀ̉ɴʜ

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

ᴀ̉ɴʜ

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

ᴀ̉ɴʜ

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

ᴀ̉ɴʜ

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

Lᴏᴀ̣ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ‘Đưᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ’ Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́&ɴʙѕᴘ;Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʜɪᴇ̂́ᴍ ʜᴏɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴋʜɪ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛᴀ̣ɪ Bᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̀ɴɢ ɢᴏ̂̃ Tᴜ̛̉ ᴆᴀ̀ɴ (ʜᴀʏ ɢᴏ̂̃ Đᴀ̀ɴ ʜưᴏ̛ɴɢ ᴆᴏ̉) ᴏ̛̉ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ хᴀ̃ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̀ɴɢ ᴛư ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴅᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ. Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ 69 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̀ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ ᴆᴀ̃ 80 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴʜưɴɢ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ.

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

Bᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ɢɪᴀ̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Nᴀ̆ᴍ 2020, Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 262 ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ 53 ᴛʏ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴇ̣̂ (ʜᴏ̛ɴ 188 ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ) ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛́ ѕᴀ́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̂ɴ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴅᴏ̃ɪ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀᴏ ǫᴜʏ́ ɴʜưɴɢ ѕɪɴʜ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴀ̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴅư ᴅᴀ̉. Vᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ʙᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ ᴛᴜ̛̣ ɢᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́. Gɪᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ “ɴᴜ̛̃ ᴠưᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕᴀ̉ɴ”.

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴜ̀ᴀ ᴆᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 1988 ᴋʜɪ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ́ᴛ Kɪɴʜ ᴋɪ̣ᴄʜ хᴇᴍ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ. Tᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ʙᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ ɢᴀ̣̆ᴘ Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀɪ Đưᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̆ɴɢ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴍᴇ̂ ᴆᴀ̆́ᴍ ᴛʀᴏɴɢ “Tᴀ̂ʏ Dᴜ Kʏ́”. Qᴜᴀ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ʜᴀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

ᴀ̉ɴʜ

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

Cᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ѕᴀᴜ 2 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ 2 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ́ᴍ ᴠᴏ̛̣ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Hᴏ̣ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴜ̛́ᴄ ᴇ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜɪ́ᴀ: ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. Đᴀ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄưᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ “ᴋɪ̣ᴄʜ ʙᴀ̉ɴ”, ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ, Tʀɪ̀ Tʀᴏ̣ɴɢ Tʜᴜ̣ʏ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʟᴜɪ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴜ̣ ɢɪᴜ́ᴘ ᴠᴏ̛̣ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̀ ᴋʜɪ ᴆᴏ́ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴅɪᴇ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ.

Tây du ký, đường tăng, Trì Trọng Thụy, sao hoa ngữ

Nʜưɴɢ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ʜᴏ̛ɴ 30 ɴᴀ̆ᴍ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 2 ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Hᴏ̣ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜɪ̣ɴ, ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Dɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜɪᴍ “Tᴀ̂ʏ ᴅᴜ ᴋʏ́” ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴇ̣̂ Hᴏᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ “ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ” ᴠᴀ̀ “ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ɴᴏ̛̣”. Dᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̣ɴ ᴄᴏɴ, ᴄᴀ̉ 2 ᴠᴀ̂̃ɴ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̣̂ɴ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ʏᴇ̂ɴ ᴠᴜɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɢɪᴀ̀.

Có thể bạn chưa biết !

Leave a Comment