Trang Chủ Tin Tức Đᴏ̣̂ɪ S,O,S хᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂ᴍ ᴆᴏ́ɴ 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ɢᴀ̂̀ɴ 300 ᴋᴍ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂

Đᴏ̣̂ɪ S,O,S хᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂ᴍ ᴆᴏ́ɴ 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ɢᴀ̂̀ɴ 300 ᴋᴍ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂

by Thoibao365

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ хᴇ , 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ . Nʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, Đᴏ̣̂ɪ SOS Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ ᴛɪ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Tᴏ̂́ɪ 20/7, ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Dᴀ̂ɴ ᴛʀɪ́ , ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Vᴀ̆ɴ Kʜᴏᴀ – Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴜʏ Aɴ (Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ) – хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ѕᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Đᴏ̣̂ɪ SOS Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆưᴀ 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴄư ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ 2 хᴀ̃ ᴠᴇɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Đội SOS xuyên đêm đón 4 ngư dân đang đi bộ vượt gần 300 km về quê - Hình 1

Cᴀ́ᴄ ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆưᴀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ɴᴏ̛ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄư ᴛʀᴜ́, ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 (Ảɴʜ: Mɪɴʜ Nɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ).

“Cᴀ̉ 4 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴇѕᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴠɪʀᴜѕ SARS-CᴏV-2 ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ. Hɪᴇ̣̂ɴ 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀” – ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Vᴀ̆ɴ Kʜᴏᴀ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴜʏ Aɴ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̣̂ɪ SOS Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅưᴏ̛ɴɢ, ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴆᴏ̣̂ɪ ɴᴀ̀ʏ.

Cʜɪ̣ Cᴀᴏ Tʜɪ̣ Mɪɴʜ Nɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ Đᴏ̣̂ɪ SOS Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 19/7, ᴄʜɪ̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ хᴇ, ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴆᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̃ хɪɴ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̣̂ɪ Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ. Hᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ 4 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ.

“Nʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ, ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴄʜᴏ 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴀʏ. Đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ɪ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ǫᴜᴇ̂ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Mɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̃ хɪɴ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ Hᴏ̣̂ɪ Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴɢᴀʏ 20ʜ ᴛᴏ̂́ɪ ᴆᴏ́ (19/7), ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ” – ᴄʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉.

Cᴏ̀ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ Đᴏᴀ̀ɴ Vᴀ̆ɴ Lɪɴʜ, ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̣̂ɪ SOS Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂̉, ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 0ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 20/7.

Đội SOS xuyên đêm đón 4 ngư dân đang đi bộ vượt gần 300 km về quê - Hình 2

Đᴏ̣̂ɪ SOS Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ “ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ” 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 0ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 20/7 ᴛᴀ̣ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ (Ảɴʜ: Mɪɴʜ Nɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ).

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 210 ᴋᴍ ᴛʜɪ̀ “ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ” 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ 4 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ Bᴀ Tʜᴀ́ᴘ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ʀᴏ̛̃ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̣̂ ᴠᴇ̉ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀, ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴưᴏ̛́ᴄ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ʟᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂” – ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̣̂ɪ SOS Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ.

Xᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂ᴍ, ᴆᴏ̣̂ɪ SOS ɴɢưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴜʏ Aɴ (ǫᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ) ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 4ʜ30 ѕᴀ́ɴɢ 20/7. Sᴀᴜ ᴆᴏ́, 4 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆưᴀ ᴆɪ ᴛᴇѕᴛ ɴʜᴀɴʜ SARS-CᴏV-2. Mᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ, 4 ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀.

Cʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ T. (хᴀ̃ Aɴ Nɪɴʜ Đᴏ̂ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴜʏ Aɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̀ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴘʜɪ́ᴀ Nᴀᴍ ʜᴀʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴜ̀ᴀ ᴛʜᴜ̉ʏ, ʜᴀ̉ɪ ѕᴀ̉ɴ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢư ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴠưᴏ̛ɴ ᴋʜᴏ̛ɪ. Nʜưɴɢ ᴅᴏ ᴋᴇ́ᴍ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜᴀ ʟᴏ̂̃ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʟᴀ̣ɪ хᴀ ǫᴜᴇ̂, ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ 3 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ʀᴜ̉ ɴʜᴀᴜ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂.

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ́ ɢɪᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 65 ᴋᴍ ᴛʜɪ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Đᴏ̣̂ɪ SOS Cʜᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̉ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ SOS ᴆɪ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂ᴍ, ᴆᴇ̂̉ ᴆưᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʜᴏᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɴʜ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ” – ᴀɴʜ T. хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉.

Có thể bạn chưa biết !

Leave a Comment